วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รวม Link Download งานวิชาการจาก popeduspace.com

Download เอกสารประกอบคำบรรยาย
 click  ที่ชื่อบทความที่ต้องการ download
 รศ.ดร.ศุภวัลย์ พลายน้อย
 รศ.ดร.ศุภวัลย์ พลายน้อย 
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
11.การประเมินโครงการ
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ


 12.การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (18/09/52)
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
 13. การพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / เอดส์
นายภาสกร อินทุมาร นักศึกษาปริญญาเอก ประชากรศึกษา
14.การวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ  : My Body, My Stigma: Body Interpretations in a Sample of People Living with HIV/AIDS in Puerto Rico
 นายภาสกร อินทุมาร นักศึกษาปริญญาเอก ประชากรศึกษา
15. กระบวนทัศน์งานวิจัย
นายภาสกร อินทุมาร นักศึกษาปริญญาเอก ประชากรศึกษา
16. การแปลผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Interpreting Structural Equation Modeling Results) 19/10/52
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
17. ตัวอย่าง 1 printout # 1 การแปลผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Interpreting Structural Equation Modeling Results) 19/10/52
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
18. ตัวอย่าง 2 printout # 2 การแปลผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Interpreting Structural Equation Modeling Results) 19/10/52
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
 19. การเก็บรวบรวมข้อมูล: แบบสอบถามและแบบทดสอบ (นำเสนอที่สภาวิจัยวันที่ 9 มิย.53)  09/06/53
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
20. "Introduction to Survey Quality"   แต่งโดย Paul Biemer และ Lars Lyberg ในปี ค.ศ.2003
21.  การแปลผลการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร (การบรรยาย Twilight Program งาน Research Expo 2010 วันที่ 28 ส.ค.2553)
22. การวิเคราะห์  Discriminant Analysis (บรรยายสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยเเห่งชาติ) วันที่ 10 มี.ค.54 โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
23.Path Analysis   (บรรยายที่สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ) วันที่ 10 มี.ค.54 โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
24. Factor Analysis การวิเคราะห์ตัวประกอบ (บรรยายที่สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ) วันที่ 4 เมย.54  โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ


Population Education Programme
Faculty of Social Sciences and Humanities. Mahidol University

ไม่มีความคิดเห็น: